İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir

İşyeri Kira Kontratı Süresi

Çatılı iş yeri kira sözleşmeleri belirli ya da belirsiz süreli olmak üzere yapılabilmektedir. Kiracı ve kiralayan aralarında yapacakları sözleşmede belirtmek usulü ile sözleşmenin kaç yıl süre ile geçerli olacağına karar verebilirler.

Kira kontratı süresi olarak halk arasında bilinmekte olan süre ise sözleşme süresidir. Tarafların kira sözleşmesi yaparak belirlemiş oldukları kira süresinden belirli bir zaman dilimi öncesinde sözleşme feshedilmez ise sözleşme uzamış olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki; sözleşme yenilenmiş sayılmayacak olup uzamış sayılacaktır. Sözleşmenin feshedilmesi süresi ise kanunda açıkça belirtilmiştir.

“TÜRK BORÇLAR KANUNU

iş yeri kira sözleşmesi madde 347 nedir

Kiracı sözleşmeden bitme tarihinden en az 15 gün önce sözleşmenin feshine ilişkin bir bildirim yapmaz ise kira sözleşmesi AYNI KOŞULLARLA BİR YIL için uzatılmış sayılacaktır. Kiraya verenin sözleşme süresi bitmiş olması sebebi ile sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmamaktadır. Bu düzenleme emredici bir hüküm olup aksinin kiracı ve kiraya veren tarafından kararlaştırılması mümkün değildir.

 

Kiracının Kira Sözleşmesinin Feshi

Belirli süreli iş yeri kira sözleşmelerinde kira sözleşmesini fesih hakkı sadece kiracıya tanınmıştır. Kiraya verenin hiçbir haklı gerekçe göstermeden sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmamaktadır. Kiracının feshetmemesi halinde ise sözleşme aynı koşullar ile uzamış olacaktır.

Ancak kiracının kira sözleşmesini feshedebilmesi için kira sözleşmesi bitmeden en az on beş gün önce kiracının kiraya verene bu durumu bildirir bir ihtarname çekmesi gerekmektedir. Kira sözleşmesinin feshedileceğine dair bildirimin geçerli sayılması şekil şartının yerine getirilerek bildirimin yapılmasına bağlıdır. Kanunen bu bildirimin yazılı şekilde yapılması şarttır.

“TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 348-

iş yeri kira sözleşmesi madde 348 nedir

İşyeri Kira Kontratı Nasıl İptal Edilir

İşyeri kira sözleşmeleri kira sözleşmesine belirlenmiş olan sürenin sona ermesi ile beraber kendiliğinden sona ermeyeceği gibi kiraya veren tarafından da sürenin sona ermesi nedeniyle sözleşme sonlandırılamayacaktır. Her ne kadar kira sözleşmesi sadece kiracının fesih hakkını kullanması ile son buluyor olsa da bu durum özellikle kiraya veren açısından hakkaniyetten uzak bir durum oluşturmaktadır. Bu sebeple de hakkaniyetli olmayan bu durumun dengelenebilmesi amacıyla kanunda birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

 “Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.”

Kiraya verenin iş yeri kira sözleşmesini sona erdirebilmesi için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Kiracı ve kiraya veren arasında BELİRLİ SÜRELİ bir kira sözleşmesi bulunması gerekmektedir.

Kira süresi uzama dönemleri ile beraber hesaplandığında on yıllık süreni dolmuş olması gerekmektedir.

Kiraya veren tarafından uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kira sözleşmesinin sona erdirileceğine dair bildirimin kiracıya yapılması şarttır.

Kiraya veren on yıllık sürenin dolduğu yıl kira sözleşmesini sonlandırmak zorunda değildir. On yıllık sürenin dolmasından itibaren takip eden her yıl boyunca kanunda belirtilen bildirim sürelerine uyulmak suretiyle kira sözleşmesi kiraya veren tarafından sona erdirilebilecektir.

 

İlgili Link: Kira Sözleşmesi

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir