Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma bir özel mülkiyete konu olan taşınmazın tamamına ya da bir kısmına kamu yararı gereğince el konulması işlemidir.

İdareler yani özel olmayan kuruluşlar hizmetlerini sürdürürken bu hizmetin hızlı ve kesintisiz olması amaçlanır. İdari makamların hizmetleri düzenli, sürekli olmak zorundadır. Bu nedenle de idareye bazı özel yetkiler tanınmıştır. Kamulaştırma da bu yetkilerden başlıcasıdır.

İdareler kamu hizmetlerini ifa ederken bazen özel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ihtiyaç duyabilirler.  Bu durumda taşınmazın malikinin rızası var ise genel hukuk kuralları çerçevesinde taşınmaz satın alınacaktır. Ancak malikin rızasının olmadığı durumlarda kanunlar ile idareye özel yetkiler tanınmıştır. Şayet idare kamu hizmetini ifa ederken özel mülkiyete konu olan taşınmaza ihtiyaç duyarsa ve taşınmaz maliki satışa rıza göstermez ise genel hukuk kuralları ile mülkiyet değişimi söz konusu olamayacaktır. Fakat kamu yararı gereğince ve kamu kudreti kullanılarak taşınmazın gerçek bedelinin ödenmesi ile mülkiyet değişimi sağlanabilecektir.

İdarenin herhangi bir taşınmazı sebepsiz olarak kamulaştırması mümkün değildir.

 

 

İdareye kamulaştırma yetkisinin verilmesinin başlıca sebebi kamu yararıdır. Bu sebeple kamulaştırma işleminin yapılabilmesi ancak kamu yararı söz konusu ise mümkün olacaktır.

“D. Kamulaştırma

Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir.

Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir.

Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir. Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir.

İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.”

Kamulaştırma işlemi özel mülkiyete devletin müdahalesidir. Çok hassas bir konu olması sebebiyle de ancak belirli şartların oluşması halinde kamulaştırma işlemi yapılabilecektir.  Kamulaştırma yapacak idare ancak kendi görev alanına ilişkin konularda kamulaştırma yapabilecektir.

 

Kamulaştırma Bedeli

 

Kamulaştırma işlemi sonucunda özel mülkiyete konu olan taşınmazın gerçek bedeli peşin olarak taşınmaz sahibine ödenecektir.

İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, uzlaşılan bedel  ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilir ve tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir. Malik veya yetkili temsilci tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir. Kişinin buna yanaşmaması halinde iradi kamulaştırma yapılamayacağından idarenin mahkemeye başvurusu sonrası mahkemece belirlenen bedelin şahıs adına açılacak hesaba yatırılması ile bedel ödenmiş olur.

 

Kamulaştırma Aşamaları

 

Kamulaştırma Yapacak İdarenin Yeterli Ödeneğe Sahip Olması

Kamulaştırma Kanunu’ndaki düzenlemeye göre kamulaştırma yapılabilmesi için öncelikle idarenin kamulaştırma işlemi için yeterli ödeneğe sahip olması gereklidir.

“Kamulaştırma Kanunu madde 3: İdarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamaz”

Kamu Yararı Kararının Alınması ve Onaylanması

İdarenin yürüttüğü yasal faaliyetlerde sahip olduğu taşınmazların niteliğinin bu iş için yeterli olmaması ya da işin devamı için mutlaka o taşınmaza ihtiyacın bulunması halinde kamu yararının bulunduğu kabul edilebilecektir.

Onay mercii
Madde 6 –
 Kamu yararı kararı;

kamulaştırma madde 6

Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir