Telefon ve Sosyal Medya Kayıtları Boşanmada Delil Sayılır Mı?

 Bir kimsenin suçluluğunu ya da haklılığını ispat etmesi için deliller oldukça büyük önem arz etmektedir. Boşanma davasında kişinin kusursuz olduğunu ispatlaması gerekmektedir ve mahkemede de bu yönde kanaat uyanması şarttır. Bu sebeple de dava süresince kullanılacak deliller büyük önem arz etmektedir.

Boşanma davalarında sıklıkla tanık deliline başvurulmakla beraber herkes tarafından merak edilen konu telefon kayıtları, mesajlar ve sosyal medya kayıtlarının yargılama sürecinde delil olarak kullanılıp kullanılamayacağıdır.

Bir kimse davada haklılığını, kendisine atfedilebilecek herhangi bir kusurun bulunmadığını yasal olan her türlü delil ile ispat edebilecektir.

Ancak önemli olan davada kullanılan delillerin yasal olarak elde edilmesidir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarında da sıklıkla belirtildiği üzere usulsüz olarak düzenlenen delillerin bir davada kullanılması mümkün değildir.

 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

 ESAS 2013/4 KARAR 2013/1183

 Bir delilin usulsüz olarak elde edilmesi ayrı, usulsüz olarak yaratılması ayrı bir olaydır. Usulsüz olarak elde edilen bir delil somut olayın özelliğine göre değerlendirilebilse de usulsuz olarak yaratılan bir delilin hiçbir şekilde delil olarak kabulü olanaklı değildir.”        

 

Peki usulsüz olarak elde edilen deliller için nasıl bir yol izlenmektedir? Dava dosyasında bunların delil olarak kullanılması mümkün müdür?

Delil hukuken herkesin başvurabileceği bir yol olmakla beraber kişilerin bu yola başvurmasında bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlama ise elde edilen delillerin hukuki olması yönündedir. Kullanılan delilin hukuka aykırı olması halinde mahkeme tarafından bu delillerin hükümde kullanılması mümkün olmayacaktır. Hukukumuzda ana kural yasal olarak elde edilmeyen delillerin kullanılamayacağı yönünde olmakla beraber bu duruma birtakım istisnalar getirilmiştir.

 

Bir kimse davada haklılığını, kendisine atfedilebilecek herhangi bir kusurun bulunmadığını yasal olan her türlü delil ile ispat edebilecektir.

 

Boşanma davalarında kayıt altına alınan sosyal medya görüntülerinin delil olarak kullanılması mümkündür. Örneğin twitter, facebook, instagram gibi sosyal medya sitelerinde yapılan fotoğraf paylaşımları dava tarafları tarafından boşanma davası dosyasına delil olarak sunulabilecektir. Burada elde edilen fotoğraflar hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olmakla beraber hükümde esas alınmaya engel teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Taraflar boşanma davasında kusursuz olduklarını bu görüntüler ile ispatlama hakkına sahiptirler.

 

Peki Ses Kayıtlarında Bu Durum Nasıldır?

 

Yukarıdaki Yargıtay Kararında da açıklandığı üzere bir ses kaydının dava dosyasında delil olarak kullanılabilmesinde incelenecek ilk husus delilin elde edilme şekli ile yaratılma biçimidir. Şayet boşanma dava dosyasında delil olarak kullanabilmek için bir kişi özellikle konuşturulmuş ve bu kurgu neticesinde oluşturulan konuşmanın kaydı mahkemeye sunulmuş ise bu halde ses kaydının delil olarak kabul edilmesi mümkün olmayacaktır.

Ancak dava dosyasında kullanılmak üzere delil oluşturma amacı güdülmemiş ise var olan bir ses ve görüntü kaydı dosyaya sunulmuş ise bunun değerlendirmesi hakime bırakılmıştır. Kişinin bilgisi dışında gizlice alınan ses kaydının da hukukiliği tartışmalı olmakla hakim delilin kıymetini elde edilme biçimine göre değerlendirecektir.

Ancak boşanma davalarında delillerin sunulması belirli şartlara tabidir. Taraflar ancak dilekçelerinde dayandıkları delilleri mahkeme sürecinde ve dilekçelerine ek olarak sunabileceklerdir. Bu delillerin sunulmasında karşı tarafın muvafakati aranmaz. Ancak delil listesinde gösterilmeyen ses kayıtlarının dava dosyasında sunulabilmesi ancak karşı tarafın muvafakatine bağlıdır.

Eğer dosyada karşı taraf delillerinizi  muvafakat gösterir ise o delilleri sunabilirsiniz, aksi halde delil listenizde göstermediğiniz delilleri ilerleyen aşamalarda sunmanız mümkün değildir. Bu sebeple dilekçeler aşamasında delillerin sunumu konusunda çok dikkatli olunması gerektiğinden bu aşamada uzman bir avukattan yardım almanız her zaman sizin lehinize bir durum oluşturacaktır.

Şayet boşanma davası aşamasında yeni delillere ulaşmış iseniz bu aşamada kusursuz olduğunuzu ispatlamak adına sonradan elde edilmiş ve başlangıçta elde olmayan sebeplerle ileri süremediğiniz bu delili mahkemeye ibraz edebilirsiniz.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir